Lively Kingdom*เริ่มใช้ 1/2/2018

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง Nim Express

  1. 1. ค่าจัดส่งนี้ใช้กับทุกจังหวัดทุกอำเภอ (3จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดส่งเฉพาะอ.เมืองเท่านั้น)
  2. 2. สินค้าขนาด Over size คิดเพิ่ม กิโลกรัมละ 10 บาท คิดโดย กว้าง(ซม.)*ยาว(ซม.)*สูง(ซม.) หาร 5,000 = น้ำหนักที่ใช้สำหรับคำนวณค่าขนส่ง
  3. 3. เกาะลันตา จ.กระบี่, เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี, เกาะช้าง จ.ตราด, เกาะยาว จ.พังงา คิดเพิ่ม 100บาท/กล่อง (ผู้รับปลายทางติดต่อรับเองที่ท่าเรือเท่านั้น)
  4. 4. การรับประกันสินค้าเสียหายหรือสูญหาย: สินค้าทั่วไปรับประกันตามมูลค่าต้นทุนตาม Invoice ก่อน Vat แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
  5. 5. เพิ่มความคุ้มครองสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ในอัตรา 1% ของมูลค่าสินค้า สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/บิล
  6. 6. กรณีปลายทางเป็นตึกหรืออาคารสูง นัดรับสินค้าที่บริเวณ ชั้น 1
  7. 7. งดรับวัตถุระเบิด สารเคมี กระจก ยาเสพย์ติด หรือ สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
  8. 8. ขนส่งหยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

หมายเหตุ:
- หากลูกค้าต้องการให้ใช้ขนส่งอื่นๆนอกเหนือจากนิ่มฯ คิดค่าขนส่งในประเทศตามจริง บวกเพิ่มค่าขนส่งพัสดุไปยังขนส่งคิดตามระยะทางเริ่มต้นที่ 50บาทต่อหีบห่อ